Archive for » augusti, 2020 «

State of Survival del 2

Jag var medlem i alliansen [BVL]NO ONE LEFT BEHIND dock blev jag utkastad av medlemmen KevVendetta och enligt den meddelandet som man får automatisk bidrog jag tydligen inte. Sanningen är den att jag bidrog … Jag gav timmerhjälp till dem som behövde, jag donerade samt att jag även deltog i gruppanfallen mot infekterade odjur… Alltså bidrog jag…

Vad orsaker är vet jag inte. Däremot förstörde personen för mig … vilket innebär att jag inte kan delta i alliansutmatningen längre …

Skapar man egen allians då får man inga medlemmar till ens allians då de flesta redan är medlemmar i en allians och går man med i allians finns risken att man blir utkastad utan någon grund.

Går man inte med i en allians eller om man har skapat en allians som ett fåtal bara är medlem i är risken stor att man blir attackerar vilket jag har blivit. De nöjer inte sig att attackera en gång utan de gör det 10 till 20 gånger ….

Det vore bra om bolaget som ligger bakom State of Survival införde att man kan skicka ut en notis att ens allians behöver medlemmar.

State of Survivall

Jag lir brutal attackerad av alliansen [Bbr] Big Brother men kan inte skydda mig från deras attacker eftersom de attackerar mig flera gånger vilket innebär att jag inte kan bygga upp mina trupper.

Ska man använda energisköld då tar det tid innan det har laddats upp om man har haft energiskölden nere.

Alliansen sysslar med ett fegt beteende… Jag kommer troligtvis sluta spela spelet på grund av detta för det är inget kul när en allians kan sabotera så för en annan….

De behöver bättra en hel del saker… Bland annat bör de förbättra att man kan flytta sin bosättning till en annan stat oavsett vilken nivå man har på högkvarter, de bör göra så att man kan skicka ut en notis att ens allians söker medlemmar.

De borde göra att man kan använda en energisköld med en gång istället för att låta den laddas upp. De borde även införa att man kan flytta sin bosättning även om grupper från andra alliansen masserar mot ens bosättning.

I’re brutally attacked by the Alliance [Bbr] Big Brother but can not protect myself from their attacks because they attack me several times which means I can not build up my troops.

Should you use an energy shield then it takes time before it has been charged if you have had the energy shield down.

The alliance is engaged in cowardly behavior … I will probably stop playing the game because of this because it is not fun when one alliance can sabotage so for another ….

They need to improve a lot of things … Among other things, they should improve that you can move your residence to another state no matter what level you have at headquarters, they should do so that you can send out a notice that your alliance is looking for members.

They should allow you to use an energy shield right away instead of recharging it. They should also introduce that you can move your residence even if groups from the other alliance massage against your residence.